Scildon

Privacy statement

Het privacy statement van Scildon N.V. vindt u op https://www.scildon.nl/privacystatement/

 

Privacy vinden wij belangrijk. We behandelen de persoonsgegevens en andere gegevens die wij nodig hebben in het kader van onze activiteiten daarom met grote zorgvuldigheid. Wij houden ons aan de Wet Bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars. Deze gedragscode kunt u raadplegen via de website van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Melding verwerkingen persoonsgegevens

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register op de website van het CBP.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Wij hebben persoonsgegevens van intermediairs en klanten nodig voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, in het kader van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen en voor statistische analyses. Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals een verplichte toetsing in het kader van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

Bijzondere gegevens

Soms hebben wij bijzondere gegevens nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gezondheidsgegevens bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uitdrukkelijke toestemming van de klant worden gevraagd. Wij zullen daarbij uitleggen waarom wij deze informatie nodig hebben en om welke informatie het precies gaat. Een ander voorbeeld zijn strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar een eventueel strafrechtelijk verleden. We gaan daarbij niet verder dan 8 jaar terug.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan deze site en het gebruik van onze site te beveiligen. Daarnaast hebben we maatregelen genomen om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen.

Uw rechten

Wij houden gegevens graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens.

Persoonsgegevens worden door Scildon ook gebruikt om u gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit schriftelijk melden bij de Afdeling Marketing van Scildon, Postbus 4, 1200 AA Hilversum.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.